top of page

Provozní řád

Provozní podmínky

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Pranava. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, semináře nebo kreditu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem na kterém je v systému nahraný kredit, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Pranava je otevřena dle aktuálního rozvrhu.

IV.

Účast na jógové otevřené lekce je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Pranavy. Je-li volná kapacita, lze lekci navštívit taktéž bez předchozí rezervace jednorázově, zaplatit na recepci kreditem, či v hotovosti. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a o zrušení informovat vhodným způsobem na webových stránkách, smskou, či na sociálních sítích (Facebook, Instagram).

 

REGISTRAČNÍ A STORNO PODMÍNKY

REZERVACE OTEVŘENÝCH LEKCÍ V ROZVRHU:

K úspěšnému dokončení rezervace lekce je potřeba uhradit příslušnou částku nahraným kreditem v rezervačním systému nebo bankovním převodem.

Kredit lze nahrát:

  • V rezervačním systému pranavajoga.reenio.cz skrze bezhotovostní převodem na účet 2200269011/2010 s přiděleným Variabilním symbolem

  • Platba v hotovosti na recepci ve studiu

Částka musí být připsána na náš účet do 5 dní po provedení registrace. Poté ztrácíte místo v lekci, popř. nárok na zvýhodněnou cenu a rezervace propadá, místo je postoupeno dalšímu zájemci. Po uhrazení příslušné částky na náš účet, Vás bude systém e-mailem informovat.

Storno rezervace maximálně 5 hodin před začátkem lekce. Při pozdějším stornu stejně jako neúčasti poplatek za lekci propadá. Platba za stornovanou lekci Vám bude kreditově vrácena na Váš účet. Kreditový účet je určen vlastníkovi účtu, který je účastníkem lekce, nelze za sebe posílat náhradníky ani si mezi sebou kredity navzájem posílat.

Děkujeme za ohleduplnost k ostatním a respekt ke kapacitním možnostem studia.

JSOU-LI V LEKCI VOLNÁ MÍSTA, LZE LEKCI NAVŠTÍVIT TAKTÉŽ JEDNORÁZOVĚ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE A ZAPLATIT NA RECEPCI STUDIA KREDITEM, NEBO HOTOVOSTÍ. 

REZERVACE KURZŮ

Pro platby kurzů nelze využít kreditového systému, který slouží pouze k rezervacím míst na otevřených lekcích.
Platby kurzů lze provést převodem na účet (registrace online skrze závaznou přihlášku na stránce daného semináře), nebo hotově či kartou ve studiu.
Vaše přihláška je závazná, pokud nebudete moci navštívit lekci v kurzu, ke kterému jste se přihlásili, prosíme o omluvu předem, abychom neblokovali místa ostatním uchazečům. Nenavštívená lekce z daného předplaceného kurzu propadá, nelze ji převést na kredit ani postoupit náhradníkovi.

REZERVACE SEMINÁŘŮ

Pro platby seminářů (např. víkendový workshop) nelze využít kreditového systému, který slouží pouze k rezervacím míst na otevřených lekcích.
Platby seminářů lze provést převodem na účet (registrace online skrze závaznou přihlášku na stránce daného semináře), nebo hotově či kartou ve studiu.
Vaše přihláška je závazná, pokud nebudete moci navštívit daný seminář, ke kterému jste se přihlásili, prosíme o omluvu předem, abychom neblokovali místa ostatním uchazečům.
Omluvit se z přihlášené akce, a tak svou rezervaci stornovat, můžete osobně ve studiu, telefonicky, emailem nebo posláním sms zprávy, a to maximálně 3 dny před začátkem semináře / workshopu. Storno poplatek činí 20 % při zrušení max 3 dny předem. Storno poplatek 1-3 dny před začátkem činí 50 % z ceny. Neúčast či storno účasti 24 a méně hodin je 100 % z ceny, poplatek tudíž propadá.

Při zrušení semináře / kurzu / školení / workshopu ze strany studia se částka vrací v plné výši.

VII.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené oddělené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Cennosti lze na požádání uložit na recepci. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Pranava nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky a vydesinfikovat podložku, byla-li zapůjčena. 

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

•kouřit

•požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

•hlasitě komunikovat a rušit ostatní ve cvičení

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

 

Provozní řád studia Pranava

Dne 13.5.2020

mandala-ikony.png
bottom of page