top of page

Všeobecné obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.I. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých společnost Pranava Joga Centrum s.r.o., IČ: 28609018, se sídlem Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava,  tel.: +420 734 335 216, web. stránky: http://pranavajoga.cz, (dále jen „Pranava“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) služby cvičení jógy a souvisejících činností (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem (dále jen „Smlouva“).

I.II.  „Ceníkem“ se rozumí ceník dostupný na webových stránkách (ZDE) či na recepci Pranavy.

I.III.  „Uživatelskou zónou“ se rozumí webová stránka rezervačního systému: ZDE.

I.IV.  „Kreditem“ se rozumí finanční prostředky k čerpání na Uživatelském účtu Klienta.

I.V.  „Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor Pranavy, který je k dispozici na webových stránkách Pranavy  ZDE.

I.VI. „Registrace“ je úkon, kdy si Klient vytvoří online v rezervačním systému Uživatelský účet. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa uživatele.

I.VII.  „Uživatelský účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Uživatelské zóně na základě provedené Registrace.

I.VIII.  „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená lektorem realizovaná v prostorách Pranavy v souladu s rozvrhem zveřejněným na webových stránkách Pranavy.

I.IX.  ,,Kurz” jsou ucelené specifické lekce vedené lektorem s delší dobou trvání, zpravidla 1x týdně.

I.X.  „Seminář“ je specifická lekce jógy vedená lektorem standardně s delší dobou trvání.

I.XI. „Službami“ se myslí obecné pojmenování otevřených lekcí jógy, kurzy a workshopy.

I.XII. Každý Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Klient svou Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem Pranavy.

II. UŽIVATELSKÁ ZÓNA

II.I.  Provedením Registrace je Klientovi vytvořen Uživatelský účet, prostřednictvím kterého se Klient může přihlásit pouze na Otevřené lekce. Zároveň má zde přístup ke svým osobním údajům, zejména k údajům o zůstatku svého Kreditu, k informacím o zaplacení Otevřených lekcí.

II.II. Klient si v Uživatelské zóně může prostřednictvím koupě příslušného balíčku kreditu a následnou platbou bankovním převodem navýšit zůstatek svého Kreditu.

II.III. Klient může v Uživatelské zóně zaplatit zakoupeným kreditem pouze Otevřené lekce na rozvrhu. 

III. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

III.I.  Provedením Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III.II. Registraci je možné provést pouze elektronicky na webových stránkách ZDE.

III.III. Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Návštěvník musí posléze zadat: e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a Provozním řádem.

III.IV. Registrací dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky mezi Pranavou a Klientem.

III.V.  Vstupem do prostor studia Pranavy Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III.VI.  Vstupem do prostor studia Pranavy dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě.

IV. CENA ZA SLUŽBY A CENA STORNA

IV.I. Klient se zavazuje uhradit Pranavě za poskytované Otevřené lekce jógy, které si skrze Uživatelskou zónu zarezervoval. Odhlásit se z Otevřené lekce jógy může skrze svůj Uživatelský účet max. 5 hodin před jejím začátkem.  Pokud se Klient na Otevřenou lekci jógy nedostaví a zavčas se z ní neodhlásí, bude mu účtovaná plná výše ceny lekce. Cena Otevřené lekce jógy je v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Otevřené lekci jógy, nedohodnou- li se Klient a Pranava jinak. Pranava si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení. Otevřenou lekci jógy lze hradit hotově nebo platbou kreditem v uživatelské zóně (pranavajoga.reenio.cz) před začátkem Otevřené lekce. Na Otevřené lekce je nutná rezervace předem.

IV.II. Klient se zavazuje uhradit Pranavě za poskytované Kurzy, které si Klient rezervoval skrze webové rozhraní Pranavy ZDE, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Kurzů, nedohodnou-li se Klient a Pranava jinak. Kurz lze hradit pouze převodem na bankovní účet Pranavy. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Pranavy. V opačném případě bude rezervace Kurzu automaticky smazána.

IV.III. Klient se zavazuje uhradit Pranavě za poskytované Semináře, které si Klient rezervoval skrze webové rozhraní Pranavy ZDE, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Seminářů, nedohodnou-li se Klient a Pranava jinak. Workshop lze hradit  pouze převodem na bankovní účet Pranavy. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Pranavy. V opačném případě bude rezervace Semináře automaticky smazána.

IV.IV. V případě zrušení celého Kurzu / Semináře více než 3 dní před konáním celého Kurzu / Semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 20 % (jinými slovy bude Klientovi 80 % vráceno). Pokud se klient na zvolený celý Kurz / Seminář omluví 1-3 dní dopředu, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % (jinými slovy bude Klientovi 50 % vráceno). Pokud se Klient omluví až v den konání, anebo se nedostaví vůbec, studio je oprávněno ponechat si 100 % výši ceny. Své místo celého Kurzu / Semináře lze převést na jinou osobu. Klient je povinen o stornu lekce nebo případném náhradníkovi informovat emailem na kurzy@pranavajoga.cz

IV.V. Lekce předplaceného kurzu již nelze stornovat. Pokud se účastník nemůže na lekci dostavit, prosíme o omluvu přes sms na 734 335 216, ať místo můžeme postoupit dalším zájemcům, popřípadě za sebe kurzista může poslat náhradu - o tom nechť informuje studio skrze sms a nahlásí jméno náhradníka. V případě, že za sebe kurzista nepošle náhradu a nedostaví se, lekce propadá.

IV.VI. Rezervovaná a uhrazená Individuální lekce stornovaná 3 dny před konáním, bude účtována storno poplatkem ve výši 20 % (jinými slovy bude Klientovi 80 % vráceno). Pokud se klient na zvolený termín Individuální lekce omluví 1-3 dní dopředu, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % (jinými slovy bude Klientovi 50 % vráceno). Pokud se Klient omluví v daný den, anebo se neomluví vůbec a nedostaví se, studio je oprávněno ponechat si 100 % výši ceny.

V. KREDIT A JEHO ČERPÁNÍ

V.I. Po Registraci může Klient na svůj Uživatelský účet vložit finanční prostředky v podobě Kreditu. Vkládání Kreditu je možné na recepci Pranavy v hotovosti, nebo si Klient může Kredit navýšit ve své Uživatelské zóně formou platby bankovním převodem.

V.II.  Minimální částka Kreditu je 500 Kč.

V.III.  Klient je oprávněn využít Kredit na placení ceny pouze za Otevřené lekce jógy. Kredit nelze uplatnit na Kurzy, Semináře a Školení.

V.IV..  Kredit má omezenou platnost dle aktuálního Ceníku Pranavy.

V.V.  Kredit je nepřenosný a může jej využívat pouze Klient.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VI.I.  Povinnosti Pranavy, související se Službami, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

VI.II.  Prostory a recepce Pranavy se nacházejí na adrese Tovární 486/7, Ostrava 2, 709 00. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu, který je umístěn na webovým stránkách ZDE.

VI.III. Klient je povinen dodržovat storno podmínky, které jsou součástí Provozního řádu Pranavy.

VI.IV. Rezervovanou Otevřenou lekci jógy lze v rezervačním sytému zrušit max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak Klient neučiní a na lekci nedorazí, bude její hodnota odečtena z Kreditu Klienta, či po Klientovi bude cena Otevřené lekce jógy vyžadována při příští návštěvě.

VI.V. Po přihlášení na Kurz / Seminář je nutné, aby celá cena Kurzu / Semináře byla připsána na účet Pranavy do 5 dnů, jinak bude rezervace Klienta automaticky stornována. V momentě přijetí platby Pranava zašle potvrzení o platbě na e-mail, který Klient uvedl v Uživatelském účtě.

VI.VI. Klient se zavazuje, že při používání Klientské zóny se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Pranavy.

VI.VII.  Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 

VII. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

VII.I.  Smluvní vztah mezi Klientem a Pranavou v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Uživatelské zóně.

VII.II.  Klient může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci v Uživatelské zóně a vypovědět tak Smlouvu. Zbylá výše Kreditu tak propadá Pranavě.

VII.III.  Pranava může kdykoli zrušit Uživatelský účet a ukončit tak Smlouvu Klientovi, pokud Klient užívá Uživatelský účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy; domnívá-li se Pranava odůvodněně, že Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tedy tyto Podmínky či Provozní řád; použil-li Klient v Registraci neplatné či nepravdivé údaje;

VII.IV. V případě zrušení Registrace ze strany Pranava nebude Klientovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VIII.I. Pranava zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

VIII.II. Pranava se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

VIII.III. Pranava zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

VIII.IV. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.I. Veškerá ujednání mezi Pranavou a Klientem je právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

IX.II. Pranava je oprávněna tento Provozní řád či ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním na webových stránkách Pranavy, sociálních sítí Pranavy a skrze e-mail Klientovi.

IX.III. Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Pranavy je možné zasílat na e-mail: info@pranavajoga.cz

IX.IV. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 23.5.2022

Všeobecné obchodní podmínky studia Pranava

Dne 23.9.2022

mandala-ikony.png
bottom of page